Ametist

Meie tegevus

Meie eesmärk on pakkuda Eesti inimestele kvaliteetseid, kaasaegseid ja kõigile võrdselt kättesaadavaid haridusvõimalusi. Soovime, et iga inimene saaks luua endale personaalse õpitee kogu elukaareks.


Haridus- ja Noorteamet (Harno) on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala valitsusasutus, mis tegeleb Eesti riigi haridus- ja noortepoliitika rakendamisega. 

Meie 8 osakonnas ja 2 agentuuris töötab üle 400 inimese. HARNO peadirektor on Ulla Ilisson. 

Innovatsiooni ja koostöö osakond

soodustab, arendab ja katsetab innovatsiooni haridus- ja noortevaldkonnas.

Loome ja otsime koos partneritega võimalusi innovaatilise õppe, sh õppevara ja -korralduse ning -metoodikate kasutuselevõtuks. Uuendame ja jõustame IT õpet kõigil haridustasemetel ja noorsootöös. Nõustame omavalitsusi haridus- ja noortevaldkonna arendamisel.Toetame õpetajate ja koolijuhtide, noorsootöötajate ja tugispetsialistide professionaalset arengut. Korraldame täienduskoolitusi ja õpisündmusi. Arendame koolijuhtide juhtimiskompetentsi, nt pakume coachingu teenust. Anname välja toetavat kirjandust ja materjale. Kujundame õpetajaameti mainet ühiskonnas.

Noorteosakond

rakendab noortepoliitika elluviimist ning korraldab ja arendab Eesti noorsootööteenuseid ning suunab valdkonna arengut.

Haldame ja arendame noorteinfo teenust ja veebilehte www.teeviit.ee. Tegeleme noortevaldkonna seire ja mõju hindamise ning KOV noorsootöö kvaliteedisüsteemi arendamise ja rakendamisega. Käivitame ja viime ellu noortevaldkonna programme ja tegevusi, mis, toetavad noorte osalust ja omaalgatust, noortelaagreid ja malevaid ning nutikat noorsootööd, vähendavad noorte tõrjutusriski ning aitavad leida lahendusi NEET staatuses noortele. Korraldame noorsootöötajate kutse andmist ja väärtustamist ning teenuseid Kloogaranna noortelaagris.

Rahvusvahelistumise osakond

koordineerib haridus- ja noortevaldkonna rahvusvahelisi koostööprogramme.

Tegeleme Eesti hariduse turundamisega välismaal (Education Estonia, Study in Estonia). Vahetame välisriikidega haridusalaseid teadmisi ja kogemusi, osaledes koostööprojektides ja -võrgustikes. Koordineerime stipendiumiprogramme üliõpilastele õpinguteks välismaal (Dora+, Kristjan Jaagu stipendiumid, noore õpetlase stipendium jt). Korraldame Eesti noorte osalemist rahvusvahelistel kutsemeistrivõistlustel (EuroSkills ja WorldSkills). Rahvusvahelistumise osakonna Eesti ENIC/NARIC keskuses tegeleme välisriikides omandatud kvalifikatsioonide (kraadide, diplomite, tunnistuste jm) hindamise ja tunnustamisega Eestis ning välisriikidele informatsiooni andmisega Eesti haridussüsteemis antud kvalifikatsioonide tunnustamiseks.

Tehnoloogia juhtimise osakond

arendab ja haldab haridusvaldkonna infosüsteeme, e-teenuseid ja IKT taristut.

Meie hoole all on sisseastumise süsteem SAIS, õppeinfosüsteem Tahvel, eksamite ja testide süsteem EIS, õppematerjalide portaal E-koolikott, täiendkoolituse infosüsteem Juhan, hariduse autentimise ja autoriseerimise teenus HarID, andmesalvestuse pilveteenused jpm. Arendame ja haldame Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrku EENet ning esindame Eestit rahvusvahelistes akadeemilisi andmesidevõrke koondavates organisatsioonides. Nõustame koole IKT teenuste valikul ja kasutamisel ning pakume e-teenuste ja hariduse süsteemide kasutajatuge. Arendame personaalse õpiraja taristut.

Testide ja hindamise osakond

korraldab eksamite, testide, uuringute koostamist ja läbiviimist Eestis ning arendab välja uusi hindamismeetodeid ja –vahendeid.

Eesti keele tasemeeksamid ja kodakondsuseksamid. Riigieksamid, rahvusvahelised keeleeksamid, põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd. Rahvusvahelised ja Eesti haridusuuringud (nt PISA, TALIS, IELS, rahuloluküsitlused).

Õppekava ja õppevara osakond

loob õppevara ja edendab häid õppemetoodikaid. 

Koostame ja arendame riiklikke õppekavasid. Loome õppematerjale, sh digiõppevara alus-, üld- ja kutseharidusele. Koordineerime ettevõtlusõppe ja mitmekeelse õppe (sh keelekümbluse) metoodikate kasutuselevõttu. Arendame huviharidust ja huvitegevust. Toetame kaasava hariduse rakendamist. Arendame kutse- ja kõrgharidust vastavalt tööturu vajadustele (PRÕM).

Õppenõustamisteenuste osakond

haldab üle-eestilist Rajaleidja võrgustikku.

Õppenõustamise käigus selgitame välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Seejärel anname last ümbritsevatele täiskasvanutele (vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt) nõu, kuidas last toetada. Vajadusel anname koolivälise nõustamismeeskonnana haridussoovituse lapse haridustee korraldamiseks. Pakume haridusasutustele kriisinõustamist.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA)

akrediteerib ja hindab õppeasutusi.

Meie ülesandeks on kõrgkoolide institutsionaalne akrediteerimine ja temaatiline hindamine ning kutseõppe ja täienduskoolitusasutuste kvaliteedi hindamine. Hindamistulemuste põhjal koostame analüüse. Koolitame õppeasutusi ja eksperte. EKKA-l on Haridus- ja Noorteameti koosseisus iseseisvaid ülesandeid täitva üksuse staatus, mille juhtimiseks moodustatakse erinevate huvirühmade esindajatest koosnev kuratoorium.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur

Rakendab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programme Eestis.

Toetame õpilaste, üliõpilaste, haridustöötajate ja noortega tegelevate spetsialistide õpirännet. Kavandame ja viime ellu haridus- ja noortevaldkonna rahvusvahelisti koolitus- ja arendustegevusi ning uuringuid koostöös Erasmus+ riiklike agentuuride ja teiste partneritega. Korraldame Eestis programme Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus. Koordineerime koostööd Euroopa Komisjoni ning teiste riiklike agentuuridega. 

Kesksete teenuste osakond

pakub ametile tugiteenuseid.

Meie ülesandeks on kommunikatsioon, personal, haldus, infohaldus, finants, hanked, õigus ja klienditeenindus. 

Haridus- ja Noorteamet (Harno) on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala valitsusasutus, mis tegeleb Eesti riigi haridus- ja noortepoliitika rakendamisega. 

Meie 8 osakonnas ja 2 agentuuris töötab üle 400 inimese. HARNO peadirektor on Ulla Ilisson. 

Innovatsiooni ja koostöö osakond

soodustab, arendab ja katsetab innovatsiooni haridus- ja noortevaldkonnas.


Loome ja otsime koos partneritega võimalusi innovaatilise õppe, sh õppevara ja -korralduse ning -metoodikate kasutuselevõtuks. Uuendame ja jõustame IT õpet kõigil haridustasemetel ja noorsootöös. Nõustame omavalitsusi haridus- ja noortevaldkonna arendamisel.Toetame õpetajate ja koolijuhtide, noorsootöötajate ja tugispetsialistide professionaalset arengut. Korraldame täienduskoolitusi ja õpisündmusi. Arendame koolijuhtide juhtimiskompetentsi, nt pakume coachingu teenust. Anname välja toetavat kirjandust ja materjale. Kujundame õpetajaameti mainet ühiskonnas.

Noorteosakond

rakendab noortepoliitika elluviimist ning korraldab ja arendab Eesti noorsootööteenuseid ning suunab valdkonna arengut.

Haldame ja arendame noorteinfo teenust ja veebilehte www.teeviit.ee. Tegeleme noortevaldkonna seire ja mõju hindamise ning KOV noorsootöö kvaliteedisüsteemi arendamise ja rakendamisega. Käivitame ja viime ellu noortevaldkonna programme ja tegevusi, mis, toetavad noorte osalust ja omaalgatust, noortelaagreid ja malevaid ning nutikat noorsootööd, vähendavad noorte tõrjutusriski ning aitavad leida lahendusi NEET staatuses noortele. Korraldame noorsootöötajate kutse andmist ja väärtustamist ning teenuseid Kloogaranna noortelaagris.

Rahvusvahelistumise osakond

koordineerib haridus- ja noortevaldkonna rahvusvahelisi koostööprogramme.

Tegeleme Eesti hariduse turundamisega välismaal (Education Estonia, Study in Estonia). Vahetame välisriikidega haridusalaseid teadmisi ja kogemusi, osaledes koostööprojektides ja -võrgustikes. Koordineerime stipendiumiprogramme üliõpilastele õpinguteks välismaal (Dora+, Kristjan Jaagu stipendiumid, noore õpetlase stipendium jt). Korraldame Eesti noorte osalemist rahvusvahelistel kutsemeistrivõistlustel (EuroSkills ja WorldSkills). Rahvusvahelistumise osakonna Eesti ENIC/NARIC keskuses tegeleme välisriikides omandatud kvalifikatsioonide (kraadide, diplomite, tunnistuste jm) hindamise ja tunnustamisega Eestis ning välisriikidele informatsiooni andmisega Eesti haridussüsteemis antud kvalifikatsioonide tunnustamiseks.

Tehnoloogia juhtimise osakond

arendab ja haldab haridusvaldkonna infosüsteeme, e-teenuseid ja IKT taristut.

Meie hoole all on sisseastumise süsteem SAIS, õppeinfosüsteem Tahvel, eksamite ja testide süsteem EIS, õppematerjalide portaal E-koolikott, täiendkoolituse infosüsteem Juhan, hariduse autentimise ja autoriseerimise teenus HarID, andmesalvestuse pilveteenused jpm. Arendame ja haldame Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrku EENet ning esindame Eestit rahvusvahelistes akadeemilisi andmesidevõrke koondavates organisatsioonides. Nõustame koole IKT teenuste valikul ja kasutamisel ning pakume e-teenuste ja hariduse süsteemide kasutajatuge. Arendame personaalse õpiraja taristut.

Testide ja hindamise osakond

korraldab eksamite, testide, uuringute koostamist ja läbiviimist Eestis ning arendab välja uusi hindamismeetodeid ja –vahendeid.

Eesti keele tasemeeksamid ja kodakondsuseksamid. Riigieksamid, rahvusvahelised keeleeksamid, põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd. Rahvusvahelised ja Eesti haridusuuringud (nt PISA, TALIS, IELS, rahuloluküsitlused).

Õppekava ja õppevara osakond

loob õppevara ja edendab häid õppemetoodikaid. 

Koostame ja arendame riiklikke õppekavasid. Loome õppematerjale, sh digiõppevara alus-, üld- ja kutseharidusele. Koordineerime ettevõtlusõppe ja mitmekeelse õppe (sh keelekümbluse) metoodikate kasutuselevõttu. Arendame huviharidust ja huvitegevust. Toetame kaasava hariduse rakendamist. Arendame kutse- ja kõrgharidust vastavalt tööturu vajadustele (PRÕM).

Õppenõustamisteenuste osakond

haldab üle-eestilist Rajaleidja võrgustikku.

Õppenõustamise käigus selgitame välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Seejärel anname last ümbritsevatele täiskasvanutele (vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt) nõu, kuidas last toetada. Vajadusel anname koolivälise nõustamismeeskonnana haridussoovituse lapse haridustee korraldamiseks. Pakume haridusasutustele kriisinõustamist.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA)

akrediteerib ja hindab õppeasutusi.

Meie ülesandeks on kõrgkoolide institutsionaalne akrediteerimine ja temaatiline hindamine ning kutseõppe ja täienduskoolitusasutuste kvaliteedi hindamine. Hindamistulemuste põhjal koostame analüüse. Koolitame õppeasutusi ja eksperte. EKKA-l on Haridus- ja Noorteameti koosseisus iseseisvaid ülesandeid täitva üksuse staatus, mille juhtimiseks moodustatakse erinevate huvirühmade esindajatest koosnev kuratoorium.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur

Rakendab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programme Eestis.

Toetame õpilaste, üliõpilaste, haridustöötajate ja noortega tegelevate spetsialistide õpirännet. Kavandame ja viime ellu haridus- ja noortevaldkonna rahvusvahelisti koolitus- ja arendustegevusi ning uuringuid koostöös Erasmus+ riiklike agentuuride ja teiste partneritega. Korraldame Eestis programme Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus. Koordineerime koostööd Euroopa Komisjoni ning teiste riiklike agentuuridega. 

Kesksete teenuste osakond

pakub ametile tugiteenuseid.

Meie ülesandeks on kommunikatsioon, personal, haldus, infohaldus, finants, hanked, õigus ja klienditeenindus.