Distantsõpe

Distantsõpe traditsiooniliste õppevahendite abil

Kõigile õpilastele ja õpetajatele ei pruugi õpe digitehnoloogiliste vahendite abil sobida. Turvalisem võib olla vähemalt osaliselt jätkata ka distantsõppes õpetamist juba tuttavate vahendite abil: õpikud ja töövihikud, aga ka last kodus ümbritsevad ilukirjanduslikud ja teatmeteosed, ajakirjad-ajalehed, lauamängud, looduslik keskkond, lillepott seemnete külvamiseks või köögikaal kuivainete kaalumiseks.


 • Paindlikkus ja vastastikune mõistmine on sujuva ja tulemusliku kodusõppe alus. Rohkem kui tavaliselt tuleb väärtustada positiivset meeleolu, paindlikku õppijakeskset lähenemist ning kollegiaalset kokkuhoidu.
 • Endiselt on oluline, et õpilased tegeleksid järjepidevalt mõtestatud õppimisega. Õpetaja on abiks eelteadmistega seoste loomisel, lähenedes teemale eri nurkade alt, pakkudes huvipakkuvaid ja arendavaid ülesandeid. Kinnistamine ja kordamine olgu samuti läbimõeldud ja tõhus: vt lähemalt kordamine ja kinnistamine tõhusa õppimise kontekstis.
 • Kodusõppes on lastel (ja vanematel) turvalisem jätkata sarnaste materjalidega, mida on õpetaja tavapäraselt koolis kasutanud. Õpetaja õpetamisjuhised on nüüd põhjalikumad, ülesanded täpsemateks sammudeks jagatud ning näitlikustamiseks on rohkem e-keskkonna materjale. Õpetajad saavad kasutada varasemaid tehnoloogilisi ja koostööoskusi ning õppida juurde uusi oskusi. Sellegipoolest ei ole paber ja pliiats kuhugi kadunud.
 • Kodusõppes on hea ära kasutada keskkonnad ja materjalid, mis õpilasi ümbritsevad: ilukirjanduslikud ja teatmeteosed, ajakirjad, ajalehed, lauamängud, looduslik keskkond, kodus leiduvaid vahendeid uurimuslikuks õppeks (seemnete külvamiseks lillepott, ajalehtedest, ajakirjadest lõigatavad tekstid ja pildid, kaalumiseks kuivainete varud, liikumisega seotud mõõtmised: sammude ja teekonna pikkused, kiirused, maastiku kirjeldused, ilmavaatlused, puudel ja põõsastel toimuvad muutused jne). Näiteks võiks õpilastele korraldada leiutamiskonkursi. Leiutisi võiks pildistada ja teistele näidata. 
 • Kuna eriolukorra tingimustes on liikumisvõimalused oluliselt piiratud, suureneb uurimusliku õppe, eelkõige kodukoha uurimise tähtsus. Kui olukord võimaldab ja saab teiste inimestega distantsi hoida, siis võib kodukandis uurida loodust, ajalooga seotud mälestusmärke, hooneid vmt. Kindlasti on kodukohas objekte, mille päritolu või funktsioon vajab uurimist ja ümbermõtestamist. Siin võib ühendust võtta ka kohaliku omavalitsusega. III kooliastmes võib seda ühitada ka kohustusliku loovtöö tegemisega. See annab muu hulgas võimaluse liikuda värskes õhus!
 • HEV laste õppe korraldamiseks on koostatud abistavad materjalid. Ka õpetajad, kelle klassis on hiljuti Eestisse saabunud/naasnud õpilased, saavad ideid sobivateks iseseisvateks ja lähiümbrusega seotud ülesanneteks lihtsustatud õppe materjalidest. NB! Õppesisu on leitav teema-, mitte klassipõhiselt, sest RÕK ja LÕK on ajalises nihkes.
 • Piiratud liikumisvõimaluste tingimustes saab õpilast innustada rohkem lugema (sh nt kohalikke ajalehti ja erinevaid ajakirju Digaris, e-raamatuid jne), lähtudes õpilasele antud ülesandest.Samamoodi saab kasutada ka ERR arhiivi ja keskkonda Jupiter: filmide/saadete vaatamine ja nt arutelu kirjutamine või videos arutamine. Linke filmidele saab ka filmimuuseumist.
 • Õppetöö korraldamisel tuleb arvestada, et kui õpilane peab korraga tegelema paljude uute keskkondadega, võib see olla nii temale kui ka vanematele uus ja keeruline, segadusttekitav ning ajamahukas. Lisaks keskkondades orienteerumisele hakkavad tööd mõjutama mitmesugused tehnilised tegurid, nagu leviku kiirus, dokumentide maht, tehnika ja programmide vanus jne.
  • Harjutamiseks sobivad ka sisselogimist mitte vajavad keskkonnad. Alati ei ole vaja täpselt näha, mida õpilane hetkel teeb.
  • Soovitatav on valida vähemalt I kooliastme õpilase jaoks üks õppekeskkond, kuhu materjalid ja tööd pannakse. [Näiteks, kui peale e-kooli on veel Google Classroom, siis võiksid kõik seda klassi õpetavad õpetajad ühte Classroomi asjad panna (mitte nii, et klassiõpetajal on oma ja võõrkeeleõpetajal oma jne)].
  • Paberkandjal materjalid on ka alles, mõne töö võib täiesti rahulikult paberi ja pliiatsi abil teha.
 • Kõige eelneva juures on õpetajate koostöö märgilise tähtsusega! Kui klassiõpetaja saab luua õppimiseks aineteüleseid lõimitud tegevusi ja ülesandeid, siis II ja III kooliastmes saavad seda teha aineõpetajad koostöös ainetevahelises lõimingus. Nii muutub õppimine tähenduslikuks, toetades tervikpildi kujunemist. Sellisel planeerimisel saab kavandada mitme päeva õppetegevused korraga, kus ainete õpetajad saavad anda ühise probleem- või projektülesande. Töö tulemus peaks andma õpilasele eduelamuse. Hea võimaluse koostööks annab ka lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK-õpe). Abiks on kindlasti järgmised materjalid: õppeainete seostamisest õppekava lõimingu kontekstislõimingu võimalusi põhikooli õppekavasainetevahelise ja ainesisese lõimingu võimalusi matemaatikaslõimitud aine- ja keeleõpe e LAK-õpe. Tänuväärset nõu ja abi saab kolleegidelt. Facebookis on loodud mitmeid gruppe koduõppe toetamiseks. Kasulikud on ka erinevate õpetajate Youtube’is ja Facebookis jagatud ideed (nt Allar Veelmaa matemaatika tund 11. klassile FBs).
 • Õpetajad saavad koostöös:
  • luua ja planeerida teemapõhiseid projekte, uurimuslikke ja loovülesandeid, et täita mitme aine eesmärke ja tulemusi samaaegselt;
  • pakkuda õpilastele valikuvõimalusi teemade vahel, o tagasisidestamisel anda ühe töö põhjal tagasiside mitmes aines;
  • jagada omavahel tööd tagasisidestamiseks mitme aine eesmärke silmas pidades;
  • jagada õpilastele vastastikku tööd tutvumiseks ja tagasisidestamiseks (ehk teiste teemade õppimiseks kaaslastelt).
 • Tagasisidestamisel on hindelisest hindamisest on olulisemal kohal kujundav hindamine, et õpilane teaks, kuidas edasi liikuda. Tagasiside peaks olema selgesõnaline ning julgustav ja pingutust tunnustav. Õppimisel on vead vajalikud ja teretulnud, sest analüüsiga saab neist koos õpetajaga õppida.
 • Tööde esitamiste aegade osas tuleks olla paindlik ja arvestada ka vanemate päevarütmiga. Iga täidetud lehekülge või lahendatud ülesannet ei ole mõistlik lasta endale samal päeval tagasi saata. Kindlasti ei tohiks praeguse kodusõppe ajal hinne sõltuda töö esitamise kellaajast.
 • Nädalatöö andmisel lisada ka soovitused, kuidas seda osadeks jagada, et õpilane jõuaks töö valmis õigeks ajaks. Kodusõppe koolipäev ei tohiks venida pikemaks kui tavapärane koolipäev.
 • Lapsevanemat tuleks julgustada häbenemata teavitama õpetajat, kui vanem jääb kodus õppekorraldusega hätta. Kõigile on see olukord uus kogemus ja koostöös sujub kõik kindlasti paremini.
 • Praegused sündmused on omamoodi õppetund – kasutagem ka seda ära erinevates ainetes eakohaste õpiülesannete loomisel tulevikus.
 • Paindlikkus ja vastastikune mõistmine on sujuva ja tulemusliku kodusõppe alus. Rohkem kui tavaliselt tuleb väärtustada positiivset meeleolu, paindlikku õppijakeskset lähenemist ning kollegiaalset kokkuhoidu.
 • Endiselt on oluline, et õpilased tegeleksid järjepidevalt mõtestatud õppimisega. Õpetaja on abiks eelteadmistega seoste loomisel, lähenedes teemale eri nurkade alt, pakkudes huvipakkuvaid ja arendavaid ülesandeid. Kinnistamine ja kordamine olgu samuti läbimõeldud ja tõhus: vt lähemalt kordamine ja kinnistamine tõhusa õppimise kontekstis.
 • Kodusõppes on lastel (ja vanematel) turvalisem jätkata sarnaste materjalidega, mida on õpetaja tavapäraselt koolis kasutanud. Õpetaja õpetamisjuhised on nüüd põhjalikumad, ülesanded täpsemateks sammudeks jagatud ning näitlikustamiseks on rohkem e-keskkonna materjale. Õpetajad saavad kasutada varasemaid tehnoloogilisi ja koostööoskusi ning õppida juurde uusi oskusi. Sellegipoolest ei ole paber ja pliiats kuhugi kadunud.
 • Kodusõppes on hea ära kasutada keskkonnad ja materjalid, mis õpilasi ümbritsevad: ilukirjanduslikud ja teatmeteosed, ajakirjad, ajalehed, lauamängud, looduslik keskkond, kodus leiduvaid vahendeid uurimuslikuks õppeks (seemnete külvamiseks lillepott, ajalehtedest, ajakirjadest lõigatavad tekstid ja pildid, kaalumiseks kuivainete varud, liikumisega seotud mõõtmised: sammude ja teekonna pikkused, kiirused, maastiku kirjeldused, ilmavaatlused, puudel ja põõsastel toimuvad muutused jne). Näiteks võiks õpilastele korraldada leiutamiskonkursi. Leiutisi võiks pildistada ja teistele näidata. 
 • Kuna eriolukorra tingimustes on liikumisvõimalused oluliselt piiratud, suureneb uurimusliku õppe, eelkõige kodukoha uurimise tähtsus. Kui olukord võimaldab ja saab teiste inimestega distantsi hoida, siis võib kodukandis uurida loodust, ajalooga seotud mälestusmärke, hooneid vmt. Kindlasti on kodukohas objekte, mille päritolu või funktsioon vajab uurimist ja ümbermõtestamist. Siin võib ühendust võtta ka kohaliku omavalitsusega. III kooliastmes võib seda ühitada ka kohustusliku loovtöö tegemisega. See annab muu hulgas võimaluse liikuda värskes õhus!
 • HEV laste õppe korraldamiseks on koostatud abistavad materjalid. Ka õpetajad, kelle klassis on hiljuti Eestisse saabunud/naasnud õpilased, saavad ideid sobivateks iseseisvateks ja lähiümbrusega seotud ülesanneteks lihtsustatud õppe materjalidest. NB! Õppesisu on leitav teema-, mitte klassipõhiselt, sest RÕK ja LÕK on ajalises nihkes.
 • Piiratud liikumisvõimaluste tingimustes saab õpilast innustada rohkem lugema (sh nt kohalikke ajalehti ja erinevaid ajakirju Digaris, e-raamatuid jne), lähtudes õpilasele antud ülesandest.Samamoodi saab kasutada ka ERR arhiivi ja keskkonda Jupiter: filmide/saadete vaatamine ja nt arutelu kirjutamine või videos arutamine. Linke filmidele saab ka filmimuuseumist.
 • Õppetöö korraldamisel tuleb arvestada, et kui õpilane peab korraga tegelema paljude uute keskkondadega, võib see olla nii temale kui ka vanematele uus ja keeruline, segadusttekitav ning ajamahukas. Lisaks keskkondades orienteerumisele hakkavad tööd mõjutama mitmesugused tehnilised tegurid, nagu leviku kiirus, dokumentide maht, tehnika ja programmide vanus jne.
  • Harjutamiseks sobivad ka sisselogimist mitte vajavad keskkonnad. Alati ei ole vaja täpselt näha, mida õpilane hetkel teeb.
  • Soovitatav on valida vähemalt I kooliastme õpilase jaoks üks õppekeskkond, kuhu materjalid ja tööd pannakse. [Näiteks, kui peale e-kooli on veel Google Classroom, siis võiksid kõik seda klassi õpetavad õpetajad ühte Classroomi asjad panna (mitte nii, et klassiõpetajal on oma ja võõrkeeleõpetajal oma jne)].
  • Paberkandjal materjalid on ka alles, mõne töö võib täiesti rahulikult paberi ja pliiatsi abil teha.
 • Kõige eelneva juures on õpetajate koostöö märgilise tähtsusega! Kui klassiõpetaja saab luua õppimiseks aineteüleseid lõimitud tegevusi ja ülesandeid, siis II ja III kooliastmes saavad seda teha aineõpetajad koostöös ainetevahelises lõimingus. Nii muutub õppimine tähenduslikuks, toetades tervikpildi kujunemist. Sellisel planeerimisel saab kavandada mitme päeva õppetegevused korraga, kus ainete õpetajad saavad anda ühise probleem- või projektülesande. Töö tulemus peaks andma õpilasele eduelamuse. Hea võimaluse koostööks annab ka lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK-õpe). Abiks on kindlasti järgmised materjalid: õppeainete seostamisest õppekava lõimingu kontekstislõimingu võimalusi põhikooli õppekavasainetevahelise ja ainesisese lõimingu võimalusi matemaatikaslõimitud aine- ja keeleõpe e LAK-õpe. Tänuväärset nõu ja abi saab kolleegidelt. Facebookis on loodud mitmeid gruppe koduõppe toetamiseks. Kasulikud on ka erinevate õpetajate Youtube’is ja Facebookis jagatud ideed (nt Allar Veelmaa matemaatika tund 11. klassile FBs).
 • Õpetajad saavad koostöös:
  • luua ja planeerida teemapõhiseid projekte, uurimuslikke ja loovülesandeid, et täita mitme aine eesmärke ja tulemusi samaaegselt;
  • pakkuda õpilastele valikuvõimalusi teemade vahel, o tagasisidestamisel anda ühe töö põhjal tagasiside mitmes aines;
  • jagada omavahel tööd tagasisidestamiseks mitme aine eesmärke silmas pidades;
  • jagada õpilastele vastastikku tööd tutvumiseks ja tagasisidestamiseks (ehk teiste teemade õppimiseks kaaslastelt).
 • Tagasisidestamisel on hindelisest hindamisest on olulisemal kohal kujundav hindamine, et õpilane teaks, kuidas edasi liikuda. Tagasiside peaks olema selgesõnaline ning julgustav ja pingutust tunnustav. Õppimisel on vead vajalikud ja teretulnud, sest analüüsiga saab neist koos õpetajaga õppida.
 • Tööde esitamiste aegade osas tuleks olla paindlik ja arvestada ka vanemate päevarütmiga. Iga täidetud lehekülge või lahendatud ülesannet ei ole mõistlik lasta endale samal päeval tagasi saata. Kindlasti ei tohiks praeguse kodusõppe ajal hinne sõltuda töö esitamise kellaajast.
 • Nädalatöö andmisel lisada ka soovitused, kuidas seda osadeks jagada, et õpilane jõuaks töö valmis õigeks ajaks. Kodusõppe koolipäev ei tohiks venida pikemaks kui tavapärane koolipäev.
 • Lapsevanemat tuleks julgustada häbenemata teavitama õpetajat, kui vanem jääb kodus õppekorraldusega hätta. Kõigile on see olukord uus kogemus ja koostöös sujub kõik kindlasti paremini.
 • Praegused sündmused on omamoodi õppetund – kasutagem ka seda ära erinevates ainetes eakohaste õpiülesannete loomisel tulevikus.